Algemene Voorwaarden

 

 

 

Artikel 1. Doelstelling; definities 

 

1.1 Deze algemene voorwaarden hebben ten doel duidelijkheid te scheppen over wat Opdrachtgever en Arbeidsmarktkansen.nl B.V. van elkaar mogen verwachten in relatie tot de dienstverlening door Arbeidsmarktkansen.nl B.V., gevestigd aan de Goudsesingel 80, 3011 KD te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 67983286. 

 

1.2 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: 

 

Arbeidsmarktkansen.nl B.V.: de besloten vennootschap Arbeidsmarktkansen.nl B.V. en haar directe en indirecte dochtervennootschappen 

 

Opdrachtgever: het individu (ook: de Perspectief Taxateur) waaraan Arbeidsmarktkansen.nl B.V. de Arbeidsmarktscan levert of heeft geleverd respectievelijk waarmee Arbeidsmarktkansen.nl B.V. een Overeenkomst sluit of heeft gesloten

 

Opdracht: de opdracht die Opdrachtgever aan Arbeidsmarktkansen.nl B.V. geeft of heeft gegeven voor het genereren van een Arbeidsmarktscan 

 

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Arbeidsmarktkansen.nl B.V. en Opdrachtgever tot stand komt 

 

Voorwaarden: de meest recente versie van deze algemene voorwaarden 

 

De Arbeidsmarktscan: een op basis van diepgaand en langdurig onderzoek tot stand gekomen berekeningswijze voor (1) de kansen van een individu op de arbeidsmarkt, uitgedrukt in een score van 1 tot 99, en (2) de verdiencapaciteit van dat individu, uitgedrukt als het gemiddelde jaarinkomen van mensen met een vergelijkbaar profiel

 

Profiel: een profiel wordt samengesteld op basis van op de arbeidsmarkt relevante kenmerken van het individu: woonplaats, opleiding, beroep/functie, branche, leeftijd en werkervaring, leidinggeven e.d.

 

Score: voor het bepalen van de score wordt het aantal actief werkzoekenden met profiel X vergeleken met het aantal vacatures voor profiel X. Daaruit volgt een verhoudingsgetal dat de score bepaalt. Bij een score van 70 punten is die verhouding 1:1. Boven de 70 punten zijn er meer vacatures dan actief werkzoekenden, daaronder andersom

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden 

 

2.1 De (meest recente versie van deze) Voorwaarden is van toepassing op alle Diensten die Arbeidsmarktkansen.nl B.V. verleent alsmede op alle Diensten, Opdrachten en Overeenkomsten waarbij Arbeidsmarktkansen.nl B.V. partij is. 

 

2.3 Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden niet geldig of verbindend zou zijn, wordt die bepaling vervangen door een bepaling waarvan inhoud en strekking zo veel mogelijk overeen komen met inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling. Het voorgaande heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. 

 

2.4 Arbeidsmarktkansen.nl B.V. is bevoegd deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op de door Arbeidsmarktkansen.nl B.V. aangekondigde datum van inwerkingtreding.

 

2.5 De bepalingen van deze Voorwaarden evenals de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Arbeidsmarktkansen.nl B.V. die naar hun aard bedoeld zijn ook na beĆ«indiging of afloop van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen dienovereenkomstig hun toepasselijkheid behouden (nawerking). 

 

 

Artikel 3. Informatie Opdrachtgever 

 

3.1 Diensten van Arbeidsmarktkansen.nl B.V. zijn gebaseerd op de informatie die Opdrachtgever aan Arbeidsmarktkansen.nl B.V. ter beschikking heeft gesteld. 

 

3.2 Opdrachtgever staat er jegens Arbeidsmarktkansen.nl B.V. voor in dat hij naar beste weten alle voor de Arbeidsmarktscan van belang zijnde informatie heeft gegeven en zal geven, dat die informatie naar beste weten juist is, dat hij gerechtigd is tot het verstrekken van die informatie, dat die informatie vrij is van rechten van derden, dat daarmee derhalve geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden en dat de informatie door Arbeidsmarktkansen.nl B.V. mag worden aangewend voor het voor de levering van de Arbeidsmarktscan omschreven doel. 

 

3.3 Arbeidsmarktkansen.nl B.V. is niet aansprakelijk voor schade of vertraging die het gevolg is van of verband houdt met door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 

 

 

Artikel 4. Zorgvuldigheid Arbeidsmarktkansen.nl B.V. 

 

4.1 Arbeidsmarktkansen.nl B.V. betracht bij de uitvoering van de Opdracht de van haar in redelijkheid te verwachten vakkundigheid en zorgvuldigheid. 

 

 

Artikel 5. Geautomatiseerde levering van diensten

 

5.1. De Dienst van Arbeidsmarktkansen.nl BV betreft de levering van een Arbeidsmarktscan die consumenten en Perspectief Taxateurs online kunnen afnemen.

 

5.2. Op de geautomatiseerde levering van diensten is een privacy statement van toepassing. Dit privacy statement maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden en staat op de website van Arbeidsmarktkansen.nl

 

5.3. Op de levering van de digitale diensten, zoals bedoeld in dit artikel, is geen herroepingsrecht van toepassing. Uit de aard van het product blijkt immers dat het na levering van de dienst niet mogelijk is om die terug te sturen en daarmee de transactie ongedaan te maken.

 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid; klachten 

 

6.1 Arbeidsmarktkansen.nl B.V. zal zich inspannen de aan haar verstrekte Opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. 

 

6.2 Arbeidsmarktkansen.nl B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de Opdracht, tenzij deze het gevolg zijn van aan Arbeidsmarktkansen.nl B.V. toe te rekenen nalatigheid betreffende de zorgvuldigheid waarmee de Opdracht is uitgevoerd. 

 

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Arbeidsmarktkansen.nl B.V. voor gevolgschade en immateriĆ«le schade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van de Onderzoeksgegevens door Opdrachtgever of derden, gederfde winst, geleden verlies, verlies van gegevens en verlies van zakelijke kansen. 

 

6.4 Opdrachtgever vrijwaart Arbeidsmarktkansen.nl B.V. tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht, de Overeenkomst en/of de door Arbeidsmarktkansen.nl B.V. verleende Diensten. 

 

6.5. Opdrachtnemer verplicht zich alle mogelijke klachten van opdrachtgever zorgvuldig en met coulance te behandelen.

 

6.6. Opdrachtnemer neemt klachten in behandeling die binnen een maand na betaling via het contactformulier op de website van Arbeidsmarktkansen.nl worden ingediend.

 

6.7. Opdrachtnemer zal binnen een termijn uiterlijk van zeven werkdagen nadat een klacht is ingediend per email contact opnemen met opdrachtgever.

 

6.8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de opdrachtnemer zal hij de transactie ongedaan maken en het volledige bedrag terugbetalen aan opdrachtgever, dan wel, op verzoek van Opdrachtgever, de Arbeidsmarktscan in gewijzigde vorm kosteloos opnieuw leveren.

 

 

Rotterdam, december 2019.